aBOAT Vol 76 En

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

กองทัพเรือจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.265 – ต.269 จำนวน 5 ลำ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.265 – ต.269 จำนวน 5 ลำ ณ ท่าเรือหมายเลข 5 (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กำลังพลประจำเรือ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับกองทัพเรือได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551 – 2560 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ โดยดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง กองทัพเรือ จำนวน 20 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน

Read More »

มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธาน มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ให้แก่นายหมวดโท วิทวัส ยอแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง น้ำดื่ม 200 แพ็ค และเจลแอลกอฮอล์ 200 ขวด เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Read More »

กองทัพเรือตั้ง facebook fanpage “เรือดำน้ำไทย Thai Submarines”

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างเพจนี้ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องเรือดำน้ำแก่สาธารณชนผู้สนใจ โดยการจัดตั้งสื่อกลางในรูปแบบ Social Media เนื่องจากกองทัพเรือไม่เคยจัดตั้งสื่อกลางใน Social Media เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เรื่องเรือดำน้ำขึ้นมาโดยเฉพาะมาก่อน กองทัพเรือจึงได้เข้าใจดีว่าว่า ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับเรือดำน้ำนั้น มีองค์ประกอบหลายด้านที่มากกว่าการเป็น “ยุทโธปกรณ์” และมีเนื้อหาสาระ ความรู้ ที่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไปสามารถรับรู้ร่วมกันได้ ประกอบกับหนึ่งในบทบาทสำคัญของ กองทัพเรือ คือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้        สำหรับ หัวข้อที่จะนำเสนอใน Facebook Fanpage “เรือดำน้ำไทย Thai Submarines” ที่สำคัญที่จะมี ขึ้น ได้แก่  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำ  – ประวัติศาสตร์เรือดำน้ำ ทั้งของสากลและของไทย  – สารคดีเกี่ยวกับเรือดำน้ำ  – ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำทั้งในและต่างประเทศ  – บทความทั่วไป บทวิเคราะห์ บทความทางวิชาการ  – ข้อถามตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  – นำเสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้น

Read More »